Home » นางรำยอดรัก by ฟ้าปลายฝน
นางรำยอดรัก ฟ้าปลายฝน

นางรำยอดรัก

ฟ้าปลายฝน

Published
ISBN :
Paperback
484 pages
Enter the sum

 About the Book 

เธอคือหญิงสาวผูเปียมพรสวรรคดานการรายรำ เขาคือนักธุรกิตหนุมผูหลงใหลนาฏศิลปไทย ความงามแหงนาฏสิลปชักนำใหสองหนุมสาวไดมาใกลชิดกันจนกอเกิดเปนสายใยรัก ถักทอหัวใจทังสองเขาเปนหนึงเดียว นางระบำยอดรัก ผลงานของ ฟาปลายฝน นักเขียนจากโครงการ New StarMoreเธอคือหญิงสาวผู้เปี่ยมพรสวรรค์ด้านการร่ายรำ เขาคือนักธุรกิตหนุ่มผู้หลงใหลนาฏศิลป์ไทย ความงามแห่งนาฏสิลป์ชักนำให้สองหนุ่มสาวได้มาใกล้ชิดกันจนก่อเกิดเป็นสายใยรัก ถักทอหัวใจทั้งสองเข้าเป็นหนึ่งเดียว นางระบำยอดรัก ผลงานของ ฟ้าปลายฝน นักเขียนจากโครงการ New Star นักเขียนดาวดวงใหม่กังสดาล นักศึกษาสาวจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้ไปแสดงนาฏศิลป์ไทยที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่ง ท่วงท่าลีลาอ่อนช้อยขณะร่ายรำทำให้ ฉัตรชนก ลูกชายเจ้าของโรงแรมหลงเสน่ห์นางรำสวผู้นี้ทันที ชายหนุ่มผู้มีใจรักความเป็นไทยจึงพยายามใกล้ชิดหญิงสาว แต่ประสบการณ์ภายในครอบครัวสมัยเด็กทำให้เจ้าหล่อนผผิดกั้นหัวใจ ไม่ได้ไยดีเขาเลยแม้แต่น้อย ทว่า...ในเมื่อทั้งเขาและเธอต่างก็มีเจตนารมณ์เดียวกัน คือต้องการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย นี่จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ชายหนุ่มจะได้พิสูจน์ความจริงใจของตน และใช้ปณิธานอันมั่นคงทำลายกำแพงในใจเธอเสีย เพื่อที่เธอจะได้มาเป็นนางรำในใจเขาตลอดไป